Algemene voorwaarden en Privacy Statement

• Bij het maken van een afspraak bij Podinova verklaart u deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
• Annuleren of wijzigen van afspraken minimaal 24 uur vóór de afgesproken tijd via
06 - 41649105 of pedicure@podinova.nl. 
• Indien u een afspraak zonder tijdig afzegging niet nakomt dan wordt het tarief van de afgesproken behandeling aan u doorberekend.
• Indien u te laat op de afgesproken tijd bent, kan er geen volledige behandeling worden gegarandeerd. Dit is om te voorkomen dat de volgende cliënt op u moet wachten. 
• U kunt de behandeling en/of het product contant of per pinbetaling voldoen. 
• Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
• Voorafgaande aan de eerste behandeling geeft de cliënt Podinova gegevens die van belang zijn voor de uit te voeren behandeling of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Denk hierbij o.a. aan medicatiegebruik, diabetes.
• De cliënt geeft medische veranderingen door aan Podinova (denk aan diabetes of andere ziektes).
• Podinova neemt persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van de cliënt op en behandelt deze gegevens volgens de richtlijnen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden vermeld.
• Podinova is niet aansprakelijk voor ontstane schade van welke aard dan ook omdat de pedicure ervan is uitgegaan dat de door de cliënt verstrekte gegevens (medicijngebruik, leef-/werkomstandigheden enz.) juist zijn. 
• De cliënt behoort zich volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen dan heeft Podinova het recht, zonder opgaaf van redenen, om verdere behandeling bij deze cliënt te weigeren.
• Zowel de cliënt als de pedicure van Podinova gaan vertrouwelijk om met gesprekken die er in de praktijk worden gevoerd en andere vertrouwelijke informatie die er wederzijds wordt gegeven. 
• Podinova is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
• Podinova geeft 7 dagen garantie op behandeling(en). Binnen deze termijn mag u kosteloos terugkomen. De garantie vervalt indien:
- de cliënt de adviezen van de pedicure niet heeft opgevolgd.
- de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd.
Indien een cliënt een klacht heeft over een behandeling of product dan kunt u uw klacht zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 7 dagen schriftelijk richten aan:
Podinova Pedicurepraktijk Ajaxstraat 160 3054 SE Rotterdam
• Podinova dient de cliënt binnen 7 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een schriftelijk passend antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Podinova de behandeling opnieuw en kosteloos uitvoeren.
• Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling.
• Podinova en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie.
 
Privacyverklaring en AVG
Podinova hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil Podinova heldere en transparante informatie geven over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. 
• Uw gegevens worden voor administratieve doeleinden en behandelingsvoorwaarden gebruikt.
• Podinova heeft softwarematige maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Indien dit van toepassing is, wordt om uw toestemming gevraagd, met uitzondering van een boekhouder.
• U bent op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens (zie hieronder).
• Podinova bewaart uw persoonsgegevens zolang als door de wetgeving wordt voorgeschreven.
 
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Oók kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens. U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door Podinova te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een derde. Voordat uw verzoek wordt ingewilligd, mag Podinova naar uw legitimatiebewijs vragen.
U heeft altijd het recht om de toestemming om uw gegevens te verwerken, in te trekken.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met Podinova op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
Vragen?
Neem contact met ons op telefonisch of via het contact formulier.